Cylchgrawn Digidol | Digital Magazine

Mae cylchgrawn digidol dwyieithog CAM yn gyfres o erthyglau gwreiddiol a hen sydd yn trafod, cyflwyno a thaflu golau dros bynciau a themau amgen. Gan ddefnyddio cerddoriaeth arbrofol fel man cychwyn, ond yn ehagnu i gynnwys unrhyw hanesion neu ddadansoddiadau o gelf ar yr ymylon, mae’r cylchgrawn tymhorol yn ceisio annog mwy o drafodaeth ymysg y byd arbrofol yng Nghymru a’i gyd-destun mewn tiroedd pellach. Mae’r cylchgrawn yn cynnwys fideos a thraciau gan artistiad sydd o dan sylw ymhob cyfrol.

The bilingual CAM digital magazine is a series of original and archived articles which discuss, present and challenges alternative subjects. Using experimental music as a starting point, but expanding to encompass stories or analysis of outsider art, the seasonal magazine aims to encourage more discussion amongst the experimental world in Wales and it’s context further afield. The magazine contains videos and tracks from artists featured in every edition.


Cyfrol 1 | Issue 1

Yng nghyfrol 1 mae erthyglau yn cynnwys:

 • Geraint Ffrancon yn trafod y berthynas rhwng tirwedd a cherddoriaeth
 • Hanes David Edward Hughes, darganfyddwr cyfathrebu di-wifr
 • Cyfweliad gyda Simon Proffitt yn edrych yn ôl ar y record aml-gyfrannog o gerddoriaeth arbrofol ‘Brave New Wales’
 • Pam arbrofi? Gofyn y cwestiwn i rai o gyfranogwyr mwyaf blaenllaw cerddoriaeth arborfol yng Nghymru
 • Cyfweliad gyda Pat Morgan o’r grŵp Datblygu
 • Cyfres ‘3’, sy’n cyflwyno labeli cerddoriaeth, rhaglenni radio a llyfrau sydd yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i’r cyffredin
 • Erthygl Sarah Hill ar y tebygrwydd rhwng cerddoriaeth boblogaidd Cymreig a cherddoriaeth Sbaenaidd yn Los Angeles
 • Proffil o’r cerddor o ogledd ddwyrain Cymru ‘Spaceships over Deeside’

In the first edition, the articles include:

 • Geraint Ffrancon discusses the relationship between music and landscape
 • The story of David Edward Hughes, discoverer of wireless communication
 • Interview with Simon Proffitt looking back on the experimental music compilation album ‘Brave New Wales’
 • Why experiment? Asking the question to some of Wales’ leading practitioners of experimental music
 • Interview with Pat Morgan from Datblygu
 • ‘3’ series which introduces record labels, radio shows and books that offer something a little different
 • Sarah Hill’s article on the resemblance between Welsh popular music and Hispanic music in Los Angeles
 • A profile of north east Wales drone musician ‘Spaceships over Deeside’